Junior Software-Developer*in Healthcare (m/w/d)

18. März 2022
Apply Now

Apply for this job

Upload CV (doc, docx, pdf)

Job Description

In the position Junior Software Developer Healthcare (m/f/d) you will support our customers in maintenance and support of hospital information systems and rehabilitation information systems in close cooperation with your colleagues.

Your tasks:
– Participation in software development in an existing team in Gmünd/Lower Austria
– This includes not only the actual programming, but also participation in the overall process from the requirements survey to the productive implementation of an application
– Support of the development team in new and further development as well as optimization of existing applications in Java

Your profile:
– Good English language skills
– Completion of an HTL or a degree in the field of (business) informatics or an apprenticeship with IT-related reference
– Knowledge of the programming language Java (Java 8)
– Knowledge of SQL / relational databases

An advantage, but not a requirement:

– Experience with the Eclipse development environment
– Knowledge of modern build-tools/frameworks (GIT, Jenkins, Maven)
– Experience in agile software development processes (Scrum, Kanban)
– German language skills

In addition to an interesting, constantly evolving work environment, we offer you a salary that is appropriate to your level and position. For legal reasons, we refer to the collectively agreed minimum annual salary of €36,890 gross. The final salary is of course based on your individual experience. We also offer you an extensive range of different benefits such as flexible working hours, meal allowances, sports offers and various employee events. Does our offer appeal to you? Then apply today in our online application portal https://t-systems.jobs/karriere-at-de.

Як молодший розробник програмного забезпечення Healthcare (m/f/d), ви будете підтримувати наших клієнтів у підтримці та підтримці інформаційних систем лікарень та реабілітаційних інформаційних систем у тісній співпраці з існуючою командою.

Ваші завдання:
– Участь у розробці програмного забезпечення в існуючій команді в Гмюнді/Нижня Австрія
– Це включає не тільки фактичне програмування, але й участь у загальному процесі від опитування вимог до продуктивної реалізації програми
– Підтримка команди розробників у новій та подальшій розробці, а також оптимізації існуючих додатків у середовищі Java

Твій профіль:
– Гарне знання англійської мови
– Закінчення HTL або ступеню в галузі (бізнес) інформатики або навчання з довідками, пов’язаними з ІТ
– Знання мови програмування Java (Java 8)
– Знання SQL/реляційних баз даних
– Вміння працювати в команді та навички вирішення проблем доповнюють ваш профіль

перевага, але не вимога:

– Досвід роботи з середовищем розробки Eclipse
– Знання сучасних інструментів / фреймворків (GIT, Jenkins, Maven)
– Досвід розробки гнучких програм (Scrum, Kanban)
– знання німецької мови

Окрім цікавого робочого середовища, що постійно розвивається, ми пропонуємо вам заробітну плату, яка відповідає вашому рівню та посаді. З юридичних причин ми посилаємось на колективно узгоджену мінімальну річну заробітну плату в розмірі 36 890 євро брутто. Остаточна заробітна плата, звичайно, залежить від вашого особистого досвіду. Ми також пропонуємо вам широкий спектр різноманітних переваг, таких як гнучкий графік роботи, харчування, спортивні пропозиції та різноманітні заходи для співробітників. Чи подобається вам наша пропозиція? Тоді подайте заявку сьогодні на нашому онлайн-порталі заявок.

Video